《百家姓》是一本关于汉姓的书,成书于北宋初。 原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444 个、复姓60个。《百家姓》与《三字经》、《千字 文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。
传统百家姓
一共有403个姓氏
wáng
zhāng
liú
chén
yáng
zhào
huáng
zhōu
sūn
zhū
gāo
lín
guō
luó
liáng
sòng
zhèng
xiè
hán
táng
féng
dǒng
xiāo
chéng
cáo
yuán
dèng
shěn
zēng
péng
jiǎng
cài
jiǎ
dīng
wèi
xuē
yán
pān
dài
xià
zhōng
wāng
tián
rén
jiāng
fàn
fāng
shí
yáo
tán
liào
zōu
xióng
jīn
hǎo
kǒng
bái
cuī
kāng
máo
qiū
qín
jiāng
shǐ
hóu
shào
mèng
lóng
wàn
duàn
cáo
qián
tāng
yǐn
cháng
qiáo
lái
gōng
wén
páng
fán
lán
yīn
shī
táo
hóng
zhái
ān
yán
yán
niú
wēn
zhāng
wéi
shēn
yóu
niè
cóng
jiāo
xiàng
liǔ
xíng
yuè
沿
yán
méi
zhuāng
xīn
guǎn
zhù
zuǒ
shí
shū
gěng
móu
yáng
zhān
guān
miáo
líng
fèi
jìn
shèng
tóng
míng
shā
zhēn
xiàng
chéng
yóu
péi
wèi
zhā
bào
wèi
qín
huò
wēng
suí
zhí
gān
jǐng
shàn
bāo
bǎi
nìng
ruǎn
guì
mǐn
ōu
yáng
xiè
jiàng
chái
huà
chē
rǎn
fáng
biān
ráo
diāo
qiū
chí
téng
jìn
yuàn
zāng
chàng
gōng
lái
liáo
gǒu
quán
chǔ
lián
jiǎn
lóu
gài
dǎng
yān
láng
tán
lián
gào
yàn
luán
shāng
méng
jiē
dòu
chí
áo
yān
lěng
zhuó
huā
qiú
ài
lán
gǒng
jǐng
liàn
zhòng
yuè
biàn
fēng
zhú
xiǎn
yuán
guān
chǔ
tóng
kuāng
zōng
yīng
tái
sēng
sāng
jīng
chén
yín
cén
bǎo
piáo
léi
xiào
yōng
shàng
huì
yán
yún
chū
míng
qiū
láo
luò
luò
quán
hòu
dài
miào
yáng
bǎi
mào
shí
gāng
yuè
shī
bié
wān
pán
fěng
suǒ
hào
nán
gōu
chǔ
fēng
píng
shū
jùn
kuàng
róng
dòu
wén
guó
kuàng
xuān
luò
mǎn
nóng
pén
nián
yán
zhí
hán
西
liáng
zhàn
liáng
suǒ
shé
xīn
ruì
tóng
qīng
kòu
cháo
lāi
bān
dàn
ōu
zhì
lóu
首页
百家姓
起名工具
起名知识